Mikä meitä motivoi? | Banssi

Banssin blogi

Mikä meitä motivoi?

Julkaistu 30 maaliskuu 2015
Heikki-Karjalainen_bw

Kun työnhakija istahtaa henkilöstökonsultin haastatteluun, konsultin ensisijainen tehtävä on usein selvittää, mikä haastateltavaa motivoi ja kuinka motivoitunut hakija on hakemaansa tehtävää kohtaan. Toki työnhakijan ammatillisen osaamisen kartoittaminenkin on tärkeää, mutta sen luotettavasti selville saaminen pelkän haastattelun perusteella on monesti hyvin vaikeaa. Sen sijaan työnhakijan asenne ja motivaatio työntekoa kohtaan ovat tavallisesti paljon helpommin haastattelun avulla tunnistettavissa.

Koen itse hyvin tärkeäksi ja tavoittelemisen arvoiseksi seikaksi sen, että mitä tahansa työtä ihmiset tekevät, he ovat motivoituneita siihen. Hyvin monessa välittämässämme työssäkin motivaation merkitys korostuu. Usein saamme asiakkaaltamme toimeksiannon, joka päättyy sanoihin: meille tärkeintä on, että työntekijällä on asenne kohdallaan. Hyvällä oppimismotivaatiolla voi joskus paikata jopa ammatillisen osaamisen puutteita.

Mikä sitten motivoi meitä tekemään työtä? Entä miten työntekijöiden motivaatiota voidaan ylläpitää ja jopa parantaa?

Ensiksi on hyvä pohtia, mitä hyötyä korkeasta työmotivaatiosta on yritykselle ja työntekijälle itselleen. Hyvän työmotivaation on todettu lisäävän organisaatioon sitoutumista ja parantavan organisaation tulosta. Motivoiva työ vaikuttaa positiivisesti myös työntekijän hyvinvointiin.  Motivoituneet työntekijät viihtyvät paremmin työssään ja ovat harvemmin poissa työpaikaltaan. Työntekijöiden korkea työmotivaatio voi siten olla yritykselle huomattava kilpailuetu muihin toimijoihin nähden.

Motivaatiotekijöitä listatessa on tärkeää ottaa huomioon se, että ihmiset tulevat hyvin eri lähtökohdista ja hakevat työltään hyvin erilaisia asioita. Useimmille meistä työ tarkoittaa toimeentuloa, mutta joillekin se voi olla vaikkapa keino toteuttaa itseään, mahdollisuus kuulua johonkin porukkaan tai esimerkiksi tilaisuus saada arvostusta toisilta. Jokaisen ihmisen motivaatiotekijät ovat siten myös yksilöllisiä, ja yleispätevää listaa motivaatiotekijöistä ei ole mahdollista edes tehdä.

Joitakin yhteisiä piirteitä motivaatiotekijöistä on kuitenkin erilaisissa tutkimuksissa löydetty. Motivaatiotekijät voidaan jakaa karkeasti sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäiset ja ulkoiset motivaatiotekijät vaikuttavat työntekijöihin hieman toisistaan poikkeavasti. Ulkoiset motivaatiotekijät, kuten palkka, työolot tai työpaikan ihmissuhteet, eivät itsessään lisää työntekijän motivaatiota, mutta niiden puute voi aiheuttaa motivaation laskemista. Työntekijän työmotivaatiota sen sijaan lisäävät sisäiset tekijät, joita ovat esimerkiksi työn merkityksellisyys, työssä kehittyminen, vastuun saaminen sekä saavutukset ja tunnustukset.

Palkka on motivaatiotutkimuksessa ollut hyvin suosittu ja kiistelty aihe. Palkkauksen vaikutusta motivaatioon ei voi kiistää, mutta suurikaan palkka ei aina takaa hyvää työskentelymotivaatiota. Monissa tutkimuksissa on todettu, että liian alhainen tai epäreilu palkka aiheuttaa tyytymättömyyttä, mutta kun palkkaus saavuttaa kohtuulliselta tuntuvan tason, palkan kasvattaminen ei enää lisääkään työntekijän motivaatiota.

Miten työntekijöiden motivaatiota sitten voidaan lisätä? Organisaatio pystyy pääsääntöisesti vaikuttamaan vain ulkoisiin motivaatiotekijöihin. Organisaation tärkeimpänä tehtävänä onkin varmistaa, että sen käytänteet (palkka, työolot, työturvallisuus) eivät lisää työntekijöiden tyytymättömyyttä työtä kohtaan. Varsinaisesta motivointityöstä vastuun kantaa työntekijän esimies. Esimiehen keinoja lisätä alaistensa motivaatiota ovat esimerkiksi informatiivisen palautteen antaminen, korkean työmoraalin tunnustaminen, päätösvallan jakaminen ja työntekijän ottaminen mukaan työtehtäviensä ja tavoitteidensa suunnitteluun. Tärkeintä on huomioida jokainen alainen yksilönä, sillä jokaisella työntekijällä on toisistaan poikkeavat toiveet ja tarpeet.

Kun siis työnhakija istahtaa henkilöstökonsultin haastatteluun, konsultti hakee tavallisesti vastausta kysymykseen: mikä työnhakijaa motivoi? Jos työnhakijan motivaatiotekijät ja työn tarjoamat mahdollisuudet kohtaavat, ovat työ ja sopiva tekijä löytäneet toisensa.

 

Heikki-Karjalainen_bwBanssi Henkilöstöpalvelut

Konsernin viestintävastaava

Heikki Karjalainen

Miten voisimme auttaa teidän yritystänne?

Sovi tapaaminen kanssamme.

2016 © Banssi Henkilöstöpalvelut | Internetsivut Fulmore Oy